ಅಂಗ ಕರ್ತಾಗಿಬ್ಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂದಿ - ೧


- ಲೂಕ


೧. ಉತ್ತಮ ತೆಯೊಪಿಲಾ! ತಲೆವೊಂದ ತಂಗ್ಱುವೆ ನೋಡಿ ದವಕರೂ, ವಾಕುನ ಗೆಲಸದವಕರೂ ಆಗಿದ್ದವಕ ನಂಗಗ ಒಪ್ಪಸಿದ್ಹೆಂಗೆ.

೨. ನಂಗ್ಱೋಗೆ ಪೂರಾ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯದ ಬೆವರವ ನೆಟ್ಟಿನ ಬರೆವದುಗ ಅನೇಕ ಜನ ತೊವಕಿದದುನೆಂದ.

೩. ನಾನೂ ತೆಲವೊಂದ ಎಲ್ಲವ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಚಾರಿಸಿ, ನಿನಗ ಕಲಿಸಿ ತಂದ ಮಾತುನ ನಿಚ್ಚೆಯವ ನೀ ಅಱಿದೂಂಬ ಹೆಂಗೆ.

೪. ನಿನಗ ನೆಟ್ಟೆನ ಬರೆವದು ಎನಗ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿ ತೋಱಿತು.

೫. ಯೆಹೂದಿಯ ದೇಚಗ ಅರಸಾಗಿದ್ದ ಹೆರೋದನ ಜಿನಗ್ಱೋಗೆ ಅಬೀಯನ ಬ್ಱಾಗದವನಾಗಿದ್ದ ಜಕರೀಯಾಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಇದ್ದ; ಅವನ್ಹೆಂಡ್ರು ಆರೋನನ ಹೆಂಗ್ಱೋಗೆ ಒಬ್ಬ್ಱ; ಅವ್ಱುವ ಹೆಸರು ಎಲೀಸಬೇತು.

೬. ಅವಕ್ಕೆರಡ್ಱಾ ದೇವರ ಮುಂದಾಡು ನೀತುಬತ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ತನ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಣೆಯೊವೂ ನೀತಿನಾಯದೊವೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವಕರಾಗಿ ನಡೆದೊಂಡರು.

೭. ಆಲೆ ಅವಕಗ ಮಕ್ಕ್ೞಲ್ಲೆ; ಯೇಕಾಂದಲೆ ಎಲೀಸಬೇತು ಬರಡಿಯಾಗಿದ್ದ್ೞ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವಕ್ಕೆರಡ್ಱಾವೂ ಜಿನ ಸಮೆದವಕಾಗಿದ್ದರು.

೮. ಅತ್ತೆಹಡೋನೆ ಅವರು ತನ್ನ ಬ್ೞಾಗದ ಸದರಿಯ ಪರಕಾರ, ದೇವರ ಮುಂದಾಡು ಪೂಜಾರಿ ಗೆಲಸವ ಮಾಡಿಯುಂಡಿಬ್ಬನೆ, ಆದದ್ದೇನಾಂದಲೆ:

೯. ಪೂಜಾರಿ ಗೆಲಸದ ನಡವ್ೞಯಿತೆಯ ಪರಕಾರ ಕರ್ತನ ಗುಡಿಗ ಹುಕ್ಕು, ದೂಪ ತೋಱೋದು ಅವುನ ಪಾಲಗ ಬಂದ.

೧೦. ದೂಪ ತೋಱುವ ಜಾಮದೊ, ಪಜೆಯ ಗುಪ್ಪೆಲ್ಲಾ ಹೊರಾಚು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಯುಂಡಿದ್ದರು.

೧೧. ಆಗ ಕರ್ತನ ಜಮಗಾಱ ದೂಪಪೀಟದ ಬಲಸರಿಯೊನಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತೋಱಿದರು.

೧೨. ಜಕರೀಯರು ಅವರನ ಕಂಡು ಬೆಪ್ಪಾದರು; ಅಂಜಿಕೆಯೂ ಅವರನ ಹಿಡಿತೊಂಡ.

೧೩. ಆಲೆ ಜಮಗಾಱು ಅವರಗ ಹೇಗಿದದೇನಾಂದಲೆ; ಜಕರೀಯಾ, ಅಂಜ ಬೇಡ, ಯೇಕಾಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಮೊಱೆ ಕ್ೞೇತ್ಹಡದೆ; ನಿಂನ್ಹಂಡ್ರು ಎಲೀಸಬೇತು ನಿನಗ ಗಂಡ್ಹೆತ್ತವ್ೞ; ನೀ ಅವರಗ ಯೋಹಾನಾಂಬ ಹೆಸರಿಕ್ಕೋದು.

೧೪. ಚಚ್ಚೋಚವೂ ಕುಸಾಲೆಯೂ ನಿನಗ್ಬಟ್ಟರ; ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದದುಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಚಚ್ಚೋಚ ಆದಾರ;

೧೫. ಯೇಕಾಂದಲೆ ಅವನು ಕರ್ತನ ಮುಂದಾಡು ದೊಡ್ಡವನು ಆಗಿ, ಕುಡಿಮುಂದಿರಿರಸವ ಆಲೆಯೂ ಸಾರೆಯವ ಆಲೆಯೂ ಕುಡಿಯದೆ, ತನ್ನವ್ವೆಯ ಬಸುಱುನೆಂದವೇ ಪರಿಸುದ್ದ ಆತ್ಮಾಂದ ತುಂಬಿದವ ನಾನು.

೧೬. ಅವನು ಇಸ್ರಯೇಲ ಮಕ್ಕ್ೞೋಗೆ ಅನೇಕ ಜನವ ತಂಗ ದೇವರಾಗಿಬ್ಬ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗ ತಿರಿಕಿನನು.

೧೭. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅಪ್ಪಂದಿಯರ ಮನಸ್ಸ ಮಕ್ಕ್ೞ ಕಡೆಗೂ ಅಡಿಯಾಗದವಕರ ನೀತಿಬತ್ತರ ಬುದ್ದಿಗವೂ ತಿರಿಕಿ, ಕರ್ತಗ ಸರಿಯಾದ ಪಜೆಯ ತಯೆಯಾರ ಮಾಡೋದುಗ ಅವುನ ಮುಂದಾಡು ಎಲೀಯನ ಆತ್ಮದೊವೂ ಸತುನೊವೂ ಹೋನನು, ಎನ್ನು.

೧೮. ಜಕರೀಯನು ಜಮಗಾಱಗಃ ಇದುನ ಏಯದು ನೆಂದ ಅಱಿವೆನು? ಯೇಕಾಂದಲೆ ನಾನು ಅಜ್ಜನು, ಯೆನ್ಹೆಂಡ್ರು ಬಲೂ ಜಿನ ಸಮೆದವ್ಱ ಎಮ್ಮನೆ.

೧೯. ಜಮಗಾಱು ಅವುಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು: ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದಾಡು ನಿದ್ದಿಬ್ಬ ಗಬ್ರಿಯೇಲು; ನಿನ್ನ ಕೋಡ ಮಾತಾಡೋ ದುಗೂ ನಿನಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಅಱಿಸೋದುಗೂ ದೇವರು ಯೆನ್ನ ಕ್ಱೇಗಿದು.

೨೦. ಇನ್ನು ಎದಗೇ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದೊ ಈಡೇರುವ ಈ ಯೆನ್ನ ಮಾತುಗ್ಱೊವ ನೀ ನಂಬದೆ ಇದ್ದದುನೆಂದ, ಎವೆ ಆಪ ಜಿನ ಗಟ್ಟ ನುಡಿಯಾಱದೆ, ಮೂಂಗನಾಗಿ ಇದ್ದರೇಂದು ಹ್ಱೇಗಿದು.

೨೧. ಅನ್ನೆಗಟ್ಟ ಜನ ಜಕರೀಯನ ಕಾತೂಂಡು, ಅವನು ಗುಡಿಯೊ ತಡೆ ಮಾಡಿದದುಗ ಆದಿಸೆಯ ಆದರು.

೨೨. ಅವನು ಹೊರಾಚು ಬಪ್ಪನೆ ಅವಕರ ಕೋಡ ಮಾತಾಡಾಱದೆ ಇದ್ದನು. ಅದುನೆಂದ ಗುಡಿಯೊ ನೋಟವ ನೋಡಿದ್ದನೇಂದು ಅಱಿದೊಂಡರು. ಅವನು ಅವಕಗ ಸನ್ನೆಯ ಮಾಡಿಯುಂಡು, ಮೂಂಗನಾಗಿ ಬದುಕಿದನು.

೨೩. ಅವನು ಪೂಜಾರಿ ಗೆಲಸದ ಜಿನಗ್ೞೊ ಕೈದದೆಮ್ಮನೆ, ತನ್ನ ಮನೆಗ್ಹೋದನು.

೨೪. ಆ ಜಿನಗ್ೞೊ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ್ಹೆಂಡ್ರು ಎಲೀಸಬೇತು ಬಸುೞಾಗಿ, ಐದು ತಿಂಗ್ೞುವಗಟ್ಟ ತನ್ನ ಮಾಂಜಿಯುಂಡು.

೨೫. ಕರ್ತನು ಮನಿಚರ್‍ಱೋಗೆ ಯೆನಗುಟ್ಟಾದ ಅಗುಮಾನವ ಎತ್ತಿಹಾಕೋದುಗ, ಗವಾಂದ ಯೆನ್ನ ನೋಡಿದ ಜಿನಗ್ಱೋಗೆ ಯೆನಗ ಇತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದನೆ, ಎಂದ್ಱ.

೨೬. ಅಲೆ ಆರನೇ ತಿಂಗ್ೞುವದೊ ದೇವರು ಗಬ್ರಿಯೇಲಾಂಬ ಜಮಗಾಱನ ಗಲಿಲಾಯದ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರುಗ.

೨೭. ದಾವೀದನ ಬ್ಱಾಗದ ಯೋಸೇಪೊಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನಿಚಗ ಕ್ಹೇತಿಬ್ಬ ಒಬ್ಬ್ೞ ಕನ್ನೆಹೆಣ್ಣು ಸಾರೆ ಕ್ೞೇಗಿದನು. ಆ ಕನ್ನೆಹೆಣ್ಣುನ ಹೆಸರು ಮರೀಯ.

೨೮. ಜಮಗಾಱನು ಅವ್ೞ ಸಾರೆ ಓೞಗೆ ಬಂದು: ಬದುಕು, ಗವ ಹೊಂದಿದವ್ೞೇ! ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಕೋಡ ಇದ್ದನೆ; ಹೆಮ್ಮಕ್ಕರ್‍ಱೋಗೆ ಹರಸಿಸಿ ಉಂಡವ್ೞ ನೀತಾನು ಎನ್ನನು.

೨೯. ಅವ್ೞ ಅವುನ ನೋಡಿ, ಅವುನ ಮಾತುಗ ಬೆಗೆತು, ಇದು ಎತ್ತವ ಸಲುಮುತ? ಎಂದು ಉನಿಪನೆ.

೩೦. ಜಮಗಾಱನು ಅವ್ೞಗ: ಮರೀಯಾ! ಅಂಜ ಬೇಡ, ಯೇಕಾಂದಲೆ ದೇವರ ಸಾರೆ ನಿನಗ ಗವ ದೊರಕಿತು;

೩೧. ಎದಗೇ, ನೀ ಬಸುಱಾಗಿ, ಗಂಡ್ಹೆತ್ತರೆ, ಅವುಗ ಯೇಸೂಂದು ಹೆಸರಿಕ್ಕೋದು;

೩೨. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದನು; ಎಲ್ಲಾಗೂ ಮೇಲಿಬ್ಬವನ ಮಾತೀಂದು ಅವುನ ಕೊರಚಿಯಾರ; ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವುನಪ್ಪನು ದಾವೀದನ ಗದ್ದಿಗೆಯ, ಕರ್ತನಾಗಿಬ್ಬ ದೇವರು ಅವುಗ ಕೊಟ್ಟನು;

೩೩. ಅವನು ಯಾಕೋಬನ ಮನೆಯ ಯೇಗ್ೞುವವೂ ಅರಸಾಗಿ ಆಂಡನ; ಅವುನ ರಾಜ್ಯಗ ಮುಡುವು ಇಲ್ಲದೆ ಹಟ್ಟರ, ಎನ್ನನು.

೩೪. ಆಲೆ ಮರೀಯ ಜಮಗಾಱಗ: ಇದು ಎತ್ತತೆ ಆರ? ಯೇಕಾಂದಲೆ ನಾನು ಗಂಡನ ಅಱಿಯೆನು, ಎಮ್ಮನೆ.

೩೫. ಜಮಗಾಱನು ಅವ್ೞಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು: ಪರಿಸುದ್ದ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದರ, ಎಲ್ಲಗೂ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬವನ ಸತು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನ್ೞಾಲಾರ; ಆದದುನೆಂದ ನಿನ್ನೆಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಪರಿಸುದ್ದಾದದುನ ದೇವರ ಮಾತೀಂದು ಕೊರಚಿಯಾರ.

೩೬. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಎದಗೇ, ನಿನ್ನ ನಟ್ಟುಗಾತಿ ಎಲೀಸಬೇತೂ ತನ್ನ ಮುದಿ ಪೆರೆಯದೊ ಬಸುಱಾಗಿ ಗಂಡು ಹೊತ್ತಿದ್ದವ್ೞೆ; ಬರಡೀಂದು ಕೊರಚಿದ ಅವ್ೞಗ ಈಗತಾನು ಆಱು ತಿಂಗ್ೞುವ;

೩೭. ಯೇಕಾಂದಲೆ ದೇವರ ಸಾರೆ ಏಯ ಕಾರಿಯ ಆಲೆಯೂ ಆಗದೆ ಹೋಗ ಎಂದು ಹ್ಱೇಗಿದನು.

೩೮. ಅದುಗ ಮರೀಯ: ಎದಗೇ, ನಾನು ಕರ್ತನ ಗೆಲಸಗಾತಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತುನ ಪರಕಾರ ಯೆನಗಾಗಲಿ, ಎಂದ್ೞ. ಆಗ ಜಮಗಾಱನು ಅವ್ೞುವ ಬುಟ್ಹೋದನು.

೩೯. ಆಲೆ ಮರೀಯ ಆ ಜಿನಗ್ೞೋಗೆ ಯ್ಱೆದ್ದು, ತೀವಾರದೊ ಬೆಟ್ಟುನ ಸೀಮೆಗ ಕಡೆದು, ಯೆಹೂದದೊ ಹಟ್ಟ ಒಂದು ಊರುಗ ಹೋದ್ೞ.

೪೦. ಅವ್ೞ ಜಕರೀಯನ ಮನೆಗ್ಹುಕ್ಕು, ಎಲೀಸಬೇತುಗ ಸಲುಮುತ ಮಾಡಿದ್ೞ.

೪೧. ಆಗ ಆದದ್ದೇನಾಂದಲೆ: ಎಲೀಸಬೇತು ಮರೀಯನ ಸಲುಮುತವ ಕ್ೞೇಪನೆ, ಕೂಸು ಅವ್ೞುವ ಬಸುಱುನೊ ಹ್ೞೋಂಗಿತು.
11.10.2012
Posted by ಬಡಗಿ

Popular Post

Labels

Followers

Powered by Blogger.

Translate

ದೊಡ್ಡೋರು ಶ್ಲೋಕ

(Loading...)

Powered by Ink of Life

- Copyright © 2013 ಬಡಗ ಸಾಹಿತ್ಯ -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -